Privacy Statement

Two Roads, gevestigd in Nieuwkoop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.tworoadsdiscovery.com/Nieuwkoop

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Two Roads verwerkt uw persoonsgegevens doordat u

1. zelf deze informatie aan ons verstrekt door het invullen van uw contactgegevens in het contactformulier; uw e-mailadres en als u dat zelf aangeeft uw telefoonnnummer..

2. deel neemt aan onze online-trainingen; u geeft daarbij zelf toestemming dat de trainingen opgenomen worden. Deze worden enkel door Two Roads bekeken om de trainingen op maat voor u te kunnen maken. We maken gebruik van Microsoft teams. De privacy van Teams is daarbij van toepassing.

Two Roads verwerkt geen persoonsgegevens als u niet actief uw contactgegevens achterlaat. Ook gebruiken we geen social mediaplugins

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben vanouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteitenvan hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wijzonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tworoads@nicholsonlive.nl, danverwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Two Roads verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van uw betaling- Verzenden van onze nieuwsbrief., U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De site vanTwo Roads is beveiligd en valt onder Wix.com. De privacy verklaring van Wix is hier van op toepassing.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Two Roads bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren devolgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens

- nieuwsbrief: 6 maanden na een contact met de klant. De klant kan zelf aangeven om geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen of verwijderd te worden uit ons bestand. Als wij 6 maanden geen reactie van de klant hebben gehad, worden de contactgegevens automoatisch verwijderd.

- trainingen; De contactgegevens worden 6 maanden bewaard na afloop van de laatste training. De klant kan actief aangeven dat de contactgegevens eerder worden verwijderd. De opnames van de Online Trainingen worden verwijderd 2 weken nadat de training is afgelopen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Two Roads verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om tevoldoen aan een wettelijke verplichting. Two Roads maakt gebruik van de diensten van Wix voor het gebruik van de website en van Microsoft teams voor het faciliteren van de Online Meetings. Two Roads heeft met zorg deze bedrijven uitgezocht om een zo veilige mogelijke omgeving te creeeren m.b.t. privacy. De privacy verklaringen van deze bedrijven gelden Deelnemers aan onze trainingen worden geacht toestemming te geven aan de privacy verklaring van deze bedrijven.

 

Two Roads deelt uw persoonsgegevens niet actief met derden

Mocht het noodzakelijk zijn om de gegevens wel te delen aan derden dan vragen wij expliciet toestemming van de klant.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Two Roads gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. De website Wix maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een kleintekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijkvoor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat dezegeen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  Zie voor een toelichting:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uwpersoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerdverzoek naar tworoads@nicholsonlive.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bijhet verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Two Roads zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoekreageren. Two Roads wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de AutoriteitPersoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Two Roads neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewensteopenbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,neem dan contact op met onze klantenservice of via tworoads@nicholsonlive.nlH